Покана

Обяви

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 27.05.2021 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Охлювец, Община Кърджали.
2. Преизчисляване на задължения за такса битови отпадъци за 2020г. и 2021г.
3. Даване на съгласие за освобождаване от заплащане на наем за месец февруари на наематели на общински обекти и общински терени, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка.
4. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
5. Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва” гр.София на общински имот представляващ – помещение/бивш гарнизонен стол/, находящо се на I-ви етаж в жил. бл.”Нов живот”, бул.”Тракия”, гр.Кърджали.
6. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на Помещение – Аптека, находяща се на I-ви етаж в Здравна служба кв.”Гледка” гр. Кърджали за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.
7. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Кабинет по дентална медицина, находящ се в сградата на Здравна служба с.Перперек, община Кърджали.
8. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот представляващ – помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали за осъществяване на медицинска дейност.
9. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
10. Даване на съгласие за продажба на Поземлен имот с идентификатор 38981.13.405, ноходящ се в землище с. Костино, община Кърджали – частна общинска собственост, определяне на пазарна цена и начин на продажба на имота.
11. Приемане на годишните отчети за 2020 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала.
12. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване до поземлени имоти с идентификатори 40909.12.167, 40909.12.168 и 40909.12.169 преминаващо през поземлени имоти – общинска собственост и отредени за път с идентификатори 40909.12.12 и 40909.126.52 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
14. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
15. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
16. Предложение за допълнение на Решение № 289 от Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.12.2020г.
17. Предложение за допълнение на Решение № 44 от Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 26.02.2021г.
18. Предложение за одобряване изменение на ОУП на гр. Кърджали в частта засягаща имоти с идентификатори 40909.127.2, 40909.127.3 и 40909.127.501 в кв. 63б по плана на кв. Гледка и имоти с идентификатори 40909.127.426 и 40909.127.449 в кв. 63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали, общ.Кърджали.
19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на имот с идентификатор 49521.23.56 попадащ в землището на с.Мъдрец, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.
20. Предложение за изменение на ПУП-ПР на гр. Кърджали в частта засягаща имот с идентификатор 40909.115.12, попадащ в кв. 20 по плана на жк „Възрожденци”, гр. Кърджали.
21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
22. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И …..……………………….
/инж. ЮСЕИН АХМЕД /