9,1% е равнището на безработица в Кърджалийско през март

Водещи, Общество

Област Кърджали се нарежда на 18-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,6%, а с най-високо община Ардино – 19,4%

Равнището на безработица през месец март е 9,1% при 6,5% за страната. То се понижава спрямо предходния месец с 0,3%, а спрямо март 2020г. е по-ниско с 0,4%.

Към 31.03.2021г. броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Кърджали е 5 514, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 172 души.

Новорегистрираните лица през месеца са 709 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.

В края на март в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 3 169 жени /57,5%/ и 2 345 мъже /42,5%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 85, а на мъжете с 87.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 37,4% /2 062 бр./ и от 50 до 54г. – 14% /774 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,4% /23 бр./. Безработните над 50г.са 2 836 – 51,4% от общо регистрираните. Регистрираните младежи до 29г. са 447, като делът им е 8,1% от всички безработни лица. Безработните младежи намалят с 46 лица спрямо предходния месец /493/. Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 576 и съставляват 10,4% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 8 лица /584/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 807 души или 50,9%. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 28 лица./2835/.

Висшистите съставляват 8,3% и са 458 бр. Те намалят спрямо предходния месец с 44 бр./502/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,8% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 249 души. Те  намаляват със 100 бр. спрямо предходния месец./2349/.
По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 24,7% /1 361 бр./;

– специалисти – 13,7% /758 бр./;

– без специалност и професия – 61,6% /3 395 бр./.

През март в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 502 свободни работни места.На работа са постъпили 629 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 455 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 156 лица.
143 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 122 са от групата на специалистите и 364 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 77 лица, със средно 301 и с основно и по-ниско 251 лица.

Вашият коментар