Инспекцията по труда установи 23-ма, работили без трудови договори

Общество

През април 2021 г. дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали е извършила 115 проверки, при които са установени общо 610 нарушения – 293 по трудови правоотношения и 317 по здравословни и безопасни условия на труд.

За отстраняване на констатираните нарушения с цел предотвратяване на вредните последици от тях са дадени 587 бр. задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове на изпълнение.

Установени са 23 лица да полагат труд без сключен трудов договор. За всеки от тези случаи на работодателите се търси административнонаказателна отговорност, като санкцията е не по-малко от 1500 лв., тъй като за този вид нарушения в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че не могат да бъдат маловажни. В рамките на три години от влизане в сила на наказателното постановление работодатели, използвали недеклариран труд, не могат да участват в обществени поръчки. В резултат на проверките на Инспекцията по труда с лицата, работещи без трудов договор, са сключени трудови договори.

Констатирани са три лица, ненавършили 18 години, да работят без разрешение от Инспекцията по труда. Този вид нарушения са квалифицирани като престъпление и се преследват по реда на Наказателния кодекс.

Връчените общо през периода актове за установяване на административно нарушение са 28 бр. Административнонаказателна отговорност се търси на работодатели, допуснали нарушения, които пряко застрашаващи живота и здравето на работещите или ограничават социалните и осигурителните им права.

През месец април 2021 г. не са установени нарушения по изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение. Има постъпили сигнали, касаещи неизплатени обезщетения за неизползван платен годишен отпуск след прекратени трудови правоотношения, по които се извършват проверки.

Акцент в контролната дейност на ДИТ Кърджали остава сектор „Строителство“, който традиционно подлежи на засилен контрол, поради установения през годините висок риск както по отношение на безопасността на труда, така и по използването на недеклариран труд. В пъти повече в сравнение с други дейности са установените нарушения по безопасност и здраве при работа на строителните обекти, основно по контрол и изпълнение на заложените мерки в оценката на риска, носенето на лични предпазни средства, необезопасеност при работа на височина и при използване на работното оборудване, липса на каквато и да е документация на строителния обект, като ПБЗ /План по безопасност и здраве/, липса на ежедневен инструктаж, инструкции за работа при извършване на строитено- монтажни работи и др. Секторът е на челно място и по използване на недеклариран труд.Установените случаи на работа без трудов договор в строителството се увеличиха, като през месец април всички актове за установени случаи на работа без трудов договор са в сектор „Строителство“.

Вашият коментар