Училище и бизнес, ръка за ръка – ето как ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” реализира на практика дуалното обучение

Общество

В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.

Изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Министерството на образованието и науката подкрепя действията на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната.

Партньори на училището в реализиране на дейностите по проекта са едни от най-големите фирми от област Кърджали –  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, СЕРТА БЪЛГАРИЯ“ АД и „КЯШИФ“ ЕООД.

На 21.04.2021 г. учениците от VIII, IX и X клас, бъдещи електротехници от специалност „Електообзавеждане на производството“, се включиха в първото си пробно стажуване в базата на предприятието-партньор в обучението чрез работа –  „Електроразпределение Юг“ ЕАД на EVN България. Те се запознаха с дейността на фирмата и особеностите на избраната от тях професия.

Със средства по проекта на всички момчета е осигурено работно облекло и лични предпазни средства. Oборудвана e модерна работилница за специалност „Електрообзавеждане на производството“ със съвременни лабораторни маси и стендове за изследване асинхронни машини и електрически табла, чието официално откриване предстои.

За следващия месец са планирани пробни стажовe на учениците в дуална форма на обучение в „КЯШИФ“ ЕООД и СЕРТА БЪЛГАРИЯ“ АД.