Покана

Обяви

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР;
2. Разни.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.
Председател: Лятиф Расим