Стартира обновяването на централния парк в Ардино

Общество

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общински съвет Сезгин Байрям откриха строителната площадка за стартиране на проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в град Ардино”. На откриването присъстваха още заместникът му Неджми Мюмюнходжов, управителят на фирмата-изпълнител „Солак М.С.“ ООД Метин Солак, представители на строителния надзор от „Екоинженеринг“ ЕООД, Кърджали. Тук бе и инж. Росен Хаджиев, началник отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“.

„Нашите проекти, които изготвяме, участваме в процедурите на Оперативните програми на Европейския съюз и ги реализираме на територията на община Ардино са на конкурентен принцип“, заяви при откриването кметът на общината инж. Изет Шабан.

Проектът предвижда промяна, доразвиване на алейната мрежа и полагане на настилка от нови тротоарни плочи, оформяне на алейна мрежа, плочници и цветни площи с градински бордюри, разширяване и обновяване на детската площадка, изграждане на площадка за скейтборд, обновяване на зоната около паметната плоча чрез нови алеи, плочници, площи с декоративна растителност, реконструкция на подпорните стени и нова каменна облицовка, изграждане на ажурна ограда покрай река Ардинска, поливна система и парково осветление.

Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на площите за широко обществено ползване. Финансирането е по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИР Ардино-Джебел“ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е на стойност 195 502 лв., със срок за изпълнение 36 месеца.

Гюнер ШЮКРИ