СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ подписа поредният административен договор

Икономика

Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа тристранен административен договор с управителя на „ВИП-37“ ЕООД Аднан Расимов за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.060 – 0002 „Подобряване на производствения капацитет на „ВИП-37“ ЕООД град Ардино“.

Проектът е по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“. Насочен е към повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможността за подкрепа на местния бизнес, чрез създаване на среда за увеличаване на производителността, подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет на предприятията.

Настоящият проект предвижда извършване на инвестиция в съвременно оборудване, водеща до въвеждане на технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и създаване на среда за устойчиво развитие на „ВИП-37“ ЕООД като предпоставки за трайно повишаване на конкурентоспособността му. За реализиране на тази си цел дружеството предвижда да закупи съвременно оборудване за дейността си, с което да оптимизира производствения процес, да допринесе за подобряване качеството на продукцията и ресурсната си ефективност и се утвърди стабилно на международния пазар. Планираното оборудване е високотехнологично и иновативно като ще допринесе за оказване на положително въздействие върху околната среда.

Общата стойност на проектното предложение е 282 530.00 лв. Процентът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 90%. Срокът за изпълнение на проектното предложение е 12 месеца.