321.0 млн. евро са чуждестранните инвестиции в област Кърджали за 2019 г.

Икономика

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2019 г. възлизат на 321.0 млн. евро, което е с 10.1% повече в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.3% и 11.3% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.
През 2019 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 318.5 млн. eвро, или 99.2% от всички инвестиции. В строителството са инвестирани 1.6 млн. евро, или 0.5% от общият обем на направените инвестиции в областта.
През 2019 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като най-голям дял има община Кърджали – 140.2 млн. евро, или 43.7% от всички инвестиции в областта. Спрямо предходната 2018 година направените чуждестранни преки инвестиции в общината нарастват със 7.4%, а относителният им дял от общите инвестиции в областта намалява с 1.1 процентни пункта.