Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Общество

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан откри строителна площадка на обекти, включени в проект „Ardino and Didymoteicho connected through past and future”  with acronym ARDICO („Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“) с акроним АРДИКО по Договор №В2.6с.16 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020г.

Водеща организация на проекта е Община Ардино, а партньори са Община Димотика (Гърция)  и Археология Еврос (Гърция).

В проекта са включени 4 подобекта, като най-значимия е „Реконструкция  и рехабилитация на общински път Дядовци – Дяволски мост с дължина 1 +938.16″. По проекта ще се изпълнява и реконструкция на калдъръмена пешеходна пътека до „Дяволския мост“, както ще  бъдат изградени две беседки в землището на село Дядовци, едната от тях ще е с чешма в село Дядовци.

„Изграждането на туристическата инфраструктура заема важна роля за осигуряване на достъп и привлекателност на недвижимите културни ценности. Усилията на община Ардино в тази насока ще продължава и през следващия програмен период“, заяви кметът инж. Изет Шабан.

На откриването присъстваха зам.-кметовете на общината Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, представител на строителната фирма „Солак М.С.“ – Левент Джебеджи,  представител на строителния надзор „Пе енд Пе инженеринг“, проектанта на пътя – инж. Танер Бекир и инж. Росен Хаджиев – началник на отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ към община Ардино.

Гюнер ШЮКРИ