Жени-социалистки проведоха проучване за толерантността

Политика

По повод 16 ноември – Ден на толерантността, жените социалистки от Кърджали, Крумовград и Момчилград проведоха допитване  сред гражданите с цел проучване мнението им по въпроси свързани с ТОЛЕРАНТНОСТТА в нашето общество. С помощта на членове на Младежкото обединение и техния председател Костантина Карабоюкова бяха анкетирани, в по-голямата си част онлайн, 234 граждани от трите общини на възраст от 18/осемнадесет/ до 89/осемдесет и девет/ години. В анкетата участваха 161  жени и 73-ма  мъже. Анкетата бе създадена и обработена от Теодора Каракостова и Величка Георгиева от женското обединение.

Резултатите показаха, че младите хора до 30- годишна възраст, тези до 50 и над 70 години са с формирано толерантно поведение  по отношение на различното мнение, начина на поведение при грубо отношение. Интересно е , че във възрастта  от 50 – 70 години  се приема,че  признак на слабост е да се отстъпва, а  на  грубото отношение трябва да се отговаря по същия начин.

При отговор на въпроса: „Ако разберете, че  Вашият /ата приятел/ка е  с друга сексуална ориентация. Ще го изоставите ли ?“ при  отделните възрастови групи се наблюдават  определени различия . Във възрастовата граница от 18  до 50  години почти всички анкетирани са  готови да подкрепят  своя приятел. На противоположно мнение са хората над 50- годишна възраст. Те са негативно настроени и 45% от анкетираните  не приемат хората с различна сексуална ориентация.

На въпросите свързани с етническата толерантност 67 % от  всички участници подкрепят смесените бракове, обичаите  и приятелството с представители на  другите религии.

„Според Вас деца с трайни увреждания и специални потребности могат ли да учат заедно с останалите деца ?“ , това e следващия въпрос, включен в анкетата. Отговор „Да“ са посочили 79 %, а 21% категорично отговарят с „Не“. Твърде висок е процента на подкрепа от всички възрастови  групи към  хората с увреждания и  със специални потребности.

В анкетата  бе включен и въпрос, свързан с извънредната ситуация в страната от коронавируса, а именно: „Бихте ли се включили като доброволец  в днешната пандемична обстановка?“

Общо 88 % казват  „ да“, а 12 % – „не“. Интересно е, че  жените тук по-смело подкрепят участието си като доброволци и надминават по проценти мъжете. Трогателно е , че  млади хора на 18 и 19 – годишна възраст, както и дама на 89 години  и  мъж на 86 години са  готови да се включат с помощ.

Въз основа на   резултатите от анкетата, която е една малка извадка  на мнението на определен кръг хора от нашето общество можем да констатираме, че  анкетираните са толерантни хора, които проявяват разбиране, съпричастност и подкрепа към останалите членове на обществото. В този смисъл приемаме, че българското общество като цяло зачита социалните, културните, сексуалните и религиозни различия между хората- основни ценности за хармонично, мирно съжителстване.