„Славейков” на международна среща по нов проект

В двудневна транснационална среща в гр. Кошице, Словакия, участваха педагогическият съветник Нешка Шопова и компютърният специалист Гроздан Грозев от СОУ „Петко Рачов Славейков”, Кърджали. Срещата бе първа за стартиралия на 1 ноември нов проект, в който участва и най-голямото училище в южна България, наречен OpenInn2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model /в превод “Къща за създаване на знания и модел за електронна оценка”/. Проектът е финансиран от Европейската комисия, по програма „Учене през целия живот”, трансверсална програма КА3, а реализацията му ще продължи две години и половина. OpenInn ще бъде нов педагогически и структуриран модел за организации и личности да развиват своя иновативен потенциал чрез използване на съвременните ИКТ средства по посока на повишаване на тяхното самочувствие. Резултатите ще бъдат включени в т.нар. Къща за създаване на знания, която представлява сайт за поощряване на иновациите на база социално общуване в компютърна мрежа, проектиран според концепцията OpenInn. Моделът за електронна оценка ще бъде учебен материал, модерни педагогически средства, които могат да се използват както за целите на проекта, така и за целите на ученето през целия живот и иновациите. Основната насоченост е към повишаване на самочувствието както на преподаватели, така и на обучаеми, да споделят без притеснения своите идеи и да търсят пътища към реализацията им. Усилията са насочени както към талантливи личности, така и към застрашените от отпадане с цел тяхната интеграция. Резултатите ще бъдат събрани в портал OpenInn, където ще бъдат достъпни на 9 езика, колкото са и партньорите по проекта. Славейковци ще работят редом до четири университета /Германия, Словакия, Португалия и Италия/, един колеж /Дания/, организация за професионално обучение на възрастни /Испания/ и два центъра за разработване на проекти и опит в създаването на сайтове по европейски програми /Германия, Унгария/. Като единствен представител на началното и средното образование, пред екипа от СОУ „Петко Рачов Славейков” стои нелеката задача да проучва, разработва и предоставя материали за базата данни по проекта в тази сфера на обучението, които да са валидни за училищата в целия Европейски съюз.По обхватния проект ще бъдат разработени 11 работни пакета по направления, на базата на които ще се извършат последващи обучения на ученици, учители, служители и др.По време на първата международна среща в Кошице всяка организация-партньор представи себе си и работата на екипа по подготовката и първите ангажименти по проекта. Изключително голям интерес демонстрираха всички присъстващи към представените от Нешка Шопова и Гроздан Грозев данни. Перфектният английски език на двамата заслужи адмирации, а представените в специална презентация иновации в училището предизвикаха интерес, тъй като според присъстващите се оказа, че точно от това имат нужда и редица училища в техните родни места.Освен работата по проекта, българите успяха да установят приятелски отношения с представители на останалите организации-партньори, които са преобладаващо млади хора, с опит в реализацията на европейски проекти и хъс за работа. Неформалното общуване с тях извън работната среща бе истинско удоволствие и допълни ефекта от проведените дискусии по неповторим начин.През месец юни 2011 г. предстои следваща международна среща, която ще се проведе в гр. Порто, Португалия. Като съставна част от тази среща ще протече Европейското събитие на Open Innovation, в което ще бъде представена новата парадигма за обучение в резултат на първи работен пакет по проекта, ще се разиграят няколко паралелни уъркшопа за студентите от университета в Порто и ще се организират тематични семинари.

Публикацията е по проект OpenInn, който се реализира с подкрепата на Европейския съюз. Проектът е финансиран от Европейската комисия. Публикацията показва отражение на гледната точка на автора и Комисията не може да бъде отговорна за използването на съдържащата се в публикацията информация.