Март, 2020 – 271 безработни повече в сравнение с март,2019 в Кърджали

Икономика

Област Кърджали се нарежда на 14-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната

През месец март 2020г. в област Кърджали на работа са постъпили 378 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 335 лица, по мерки 7, по програми 19 и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 17 лица.

103 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 66 са от групата на специалистите и 209 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 48 лица, със средно 181 и с основно и по-ниско 149 лица.

През м. март в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 277 свободни работни места, на първичен пазар на труда 214 и за субсидирана заетост 63 /по мерки – 22, по програми – 32 и по схеми на ОП РЧР – 9/.

Равнището на безработица през м. март е 9,5 на сто при 6,7 на сто за страната. Равнището на безработица се увеличава спрямо предходния месец на 2020г. с 0,2%, а спрямо м. март 2019г. е по-високо с 0,5% /9,0%/.

Към 31.03.2020г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 755, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение от 143 души, а в сравнение с м. март 2019г. регистрираните безработни са с 271 повече /5 484 бр. за 03.2019г./.

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали 5,4% и Момчилград – 7,7%, а с най-високо – общините Ардино – 19,4% и Джебел – 18,1%.

Област Кърджали се нарежда на 14-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 723 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 39,3% /284 бр./, 19,8% са регистрираните от сектор „Индустрия” /143 бр./, от Аграрния сектор – 2,2% /16 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 280 – 38,7%.

Към 31.03.2020г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 3 327 жени /57,8%/ и 2 428 мъже /42,2%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 26, а на мъжете със 117.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.03.2020г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г.40,1% /2 309 бр./ и от 50 до 54г. – 14,3% /825 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,4% /25 бр./.

Към 31.03.2020г. безработните над 50г. са 3 134 – 54,5% от общо регистрираните.

Към 31.03.2020г. регистрираните младежи до 29г. са 427, като делът им е 7,4% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 15 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 663 и съставляват 11,5% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се е увеличил с  36 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование 2 916 души или 50,7%. Спрямо предходния месец броя им се увеличава с 51 бр.

Висшистите съставляват 7,7% и са 445 бр. Те са се увеличили спрямо предходния месец със 7 бр.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41,6% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 394 души. Те  са се увеличили с 85 бр. спрямо предходния месец.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 26,9% /1 546 бр./;

– специалисти – 13,6% /781 бр./;

– без специалност и професия – 59,6% /3 428 бр./.

Информацията е от Дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали