До 29 февруари се подават декларации за новопостроени сгради

Икономика

Община Кърджали напомня, че съгласно § 28 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за местните данъци и такси обн. – ДВ, бр. 96 от 2019 г. в Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2020 г. –

За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г.

Напомняме на всички възложители на строежи, че следва до подадат данните в дирекция „Местни приходи” към Община Кърджали. Образец на декларацията по чл.14, ал.2 ат ЗМДТ може да получите в салона на дирекцията, стаи № 1 и № 2, адрес: гр.Кърджали, ул.Деспот Слав №1, /над паспортна служба/ или да изтеглите от интернет страницата на НАП.

Възложителите на строежи са длъжни да подават данни за определяне на дължимия данък, съгласно чл.14, ал.2 от ЗМДТ в двумесечен срок след завършване на сградата в груб строеж.

Съгласно чл.15, ал.6 от ЗМДТ – Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.