Кърджали е на 17-то място по безработица сред 28-те области в страната

Икономика

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 4,7% и Момчилград – 8,4%, а с най-високо – общините Джебел – 18,6% и Ардино – 17,9%.

 Равнището на безработица през месец октомври е 8,7 на сто при 5,6 на сто за страната. То се увеличава спрямо предходния месец на 2019г. с 0,1%, а спрямо м.октомври 2018г. е по-ниско с 0,6% /9,3%/. Към 31.10.2019г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 306, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение от 57 души, а в сравнение с октомври 2018г. регистрираните безработни са с 359 по-малко.

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 4,7% и Момчилград – 8,4%, а с най-високо – общините Джебел – 18,6% и Ардино – 17,9%. Област Кърджали се нарежда на 17-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните през месеца са 815 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности: от сектор „Услуги” са 21,2% /173 бр./, 12,9% са регистрираните от сектор „Индустрия” /105 бр./, от Аграрния сектор – 3,9% /32 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 505 – 62%. Към 31.10.2019г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 3 240 жени /61,1%/ и 2 066 мъже /38,9%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 4, а на мъжете се увеличава с 61.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.Към 31.10.2019г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 38,9% /2 064 бр./ и от 50 до 54г. – 14,6% /773 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,6% /31 бр./.Към 31.10.2019г безработните над 50г. са 2 837 – 53,5% от общо регистрираните.Към 31.10.2019г  регистрираните младежи до 29г. са 476, като делът им е 8,9% от всички на трудовата борса. Безработните младежи се увеличават с 22-ма спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в област Кърджали са 811 и съставляват 15,3% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 4.Ниската степен на образование и квалификация продължават да предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 749 души или 51,8%. Спрямо предходния месец те намаляват с 14 бр.Висшистите съставляват 8,1% и са 429 бр. Те намаляват спрямо предходния месец с 5 бр.Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,1% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 128 души. Те се увеличават с 76 бр. спрямо предходния месец.По професионален признак регистрираните безработни са: с работнически професии – 25,6 % /1 360 бр./; специалисти – 13,9% /734 бр./; без специалност и професия – 60,5% /3 212 бр./.

През месец октомври в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 199 свободни работни места, на първичен пазар на труда 188 и за субсидирана заетост 11 (по схеми на ОП РЧР – 11).

През октомври 2019г. в област Кърджали на работа са постъпили 338 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 314 , по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 11 и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 13 души. 77 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 88 са от групата на специалистите и 173 са безработните без квалификация.По степен на образование – с висше образование са 56, със средно 148 и с основно и по-ниско – 134 лица.