СУ „Васил Левски“ – Крумовград представи проекта си „Ние в XXI век“ пред училища-партньори

Общество

С Решение № 472 от 09.07.2018 г. на Министерския съвет на Република България за учебната 2018/2019 година е приет Списък със 184 иновативни училища, между които е и СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград, област Кърджали с иновативен проект „Ние в ХХI век“. Проектът постига и цели да постигне в 4-ри годишния период подобряване на качеството на образованието чрез въведените иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, чрез приложените нови методи на преподаване. Този проект даде възможност на училището да кандидаства по Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“. Като партньори по националната програма бяха сключени договори за взаимни посещения и обмяна на идеи и опит със Средно училище „Христо Ботев“ гр. Лозница, област Разград с иновативен проект – Да учиш в „облака“ и Средно училище „Васил Левски“ гр. Ардино, област Кърджали.

СУ „Васил Левски“ – Крумовград, прилагайки иновативния проект извършва целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. С въвеждането и обмяната на иновации в образованието се дава възможност на учениците да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, които да му помогнат професионално да се реализират след завършване на XII клас.

На 08-09.11.2019 г. група ученици, участници в свободна форма на подготовка по информационни технологии,  учители и родители, участници в иновативен проект „Ние в XXI век“ посетиха  СУ „Христо Ботев“ – гр. Лозница, област Разград, работещо по иновативен проект – Да учиш в „облака“, с цел обмяна на иновативни практики и идеи. На плануваните дейности присъстваше група от ученици и учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Друмево, област Шумен. Групата от Крумовград бе посрещната от директора на училището госпожа Румяна Костадинова и от герои от приказки. Гостите бяха поканени в интерактивен кабинет, където учители и ученици практически представиха иновацията си в час по биология.     Гости на урока за обмен на иновативни практики бяха: г-жа Галина Пенева – ст. екстперт по природни науки и екология и г-жа Албена Добрева–ст. експерт по професионално образование и обучение  от РУО Разград.Тема на урока: Вредни микроби, VІІ клас, ФУЧ «Свят, технологии и математическа  логика» . г-жа Маргарита Петкова – старши учител  по биология и химия и г-жа Нина Въчева – старши учител по математика и ИТ – в тандем водиха урочните дейности.  Цел на урока: запознаване на учениците с разнообразните заразни заболявания, причинени от вредните микроорганизми. Четири различни типа задачи активираха учениците от трите училища – да подходят като учени и да разпределят редица заболявания в отделни групи, за да решат редица проблеми, които може да възникнат.Интерактивни методи, използвани в урока: извличане на информация от текст, обобщаване и формулиране на изводи, работа по групи, ролеви игри – редене на пъзел, игрословица. В урока ученици и учители си взаимодействаха в Офис 365 и Кахоот – иновативни софтуерни приложения, обменяйки образователни ресурси, идеи, информация, различни файлове – текст, графика, таблица, тестове. В резултат на това обучението по естествени науки   в наблюдавания урок е по-увлекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на проблеми и  отговаря на интересите на младите хора.

В дейностите по НП „Иновации в действие“ предстои посещение в СУ „Васил Левски“ гр. Ардино, област Кърджали на 15-16.11.2019 г., а на 22-23.11.2019 г. СУ „Васил Левски“ – Крумовград отваря врати и очаква своите нови иновативни приятели от градовете Лозница и Ардино.