Приеха правилник за дейността на Областната координационна група за учене през целия живот.  

Общество

В Областна администрация Кърджали се проведе първото заседание на новосформираната Областна координационна група за учене през целия живот. Тя ще обедини усилията на всички заинтересовани страни за съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни. Членове на групата са представителите на най-големите общини в областта, териториалните работодателски  организации, службите по заетост, учебни заведения, читалища, библиотека, НПО.

На заседанието, ръководено от заместник- областния управител Севда Камбурова, която е председател на Групата, бе приет правилник за дейността й, представен бе проектът „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни 2020“ и електронната платформа за учене на възрастни  EPALE.

Областната координационна група за учене през целия живот бе създадена  по проект,  изпълняван от Министерството на образованието и науката по Програма „Еразъм +”.