На 31 октомври изтича срокът за подаване на заявления за целева помощ за отопление

Общество

31 октомври е крайният срок, в който лицата и семействата, нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отоплание могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Кандидатстването за целево енергийно подпомагане за отоплителен сезон 2019/2020 г. започна на 1 юли. Правоимащите лица и семейства могат да получат заявлението-декларация за отпускането на целева помощ за отопление от съответната дирекция „Социално подпомагане“, по настоящ адрес или да я изтеглят от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, раздел 1 „Социални помощи“, секция „Документи“.
В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. е публикувана Наредба за изменениe и допълнение на наредба от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.Размерът на помощта за този отоплителен сезон е увеличен, като базата за определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч.
За отоплителен сезон 2019/2020 г, като основа при определянето на диференцирания доход за отопление служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.
Разширен е и обхватът на подпомаганите, чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.
Въведени са и 3 нови целеви групи, включващи: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище.