Обява

Обяви

Общинска администрация – Джебел

 

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №796 от 13.08.2019 г. на Кмета на Община Джебел,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане по служебно правоотношение на следната длъжност:

 

 1. Главен архитект на Община Джебел.

1.1. Кратко описание на длъжността

Служителят, заемащ длъжността Главен архитект на Община Джебел ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звеното по териториално и селищно устройство и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.

Характеристиката на длъжността Главен архитект на Община Джебел се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея, при подаване на документите.

1.2. Изисквания за заемане на длъжността:

1.2.1. Установените в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител:

– да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

– да е навършило пълнолетие;

– да не е поставено под запрещение;

– да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

– да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

1.2.2. Минимални изискания, установени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

– Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – висше – магистър

– Професионална област – архитектура

– Минимален ранг за заеманена длъжността – ІІІ младши или поне 4 години професионален опит

– Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години

1.2.3. Специфични изисквания, установени с нормативен акт: Съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ – придобита пълна проектантска правоспособност или необходим стаж за придобиването й.

1.2.4. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Да притежава умения да планира, организира и контролира собствената си работа, способност да общува с гражданите и представителите на институциите при спазване на принципите на лоялност, коректност, прецизност и отговорност, да работи в екип;.

1.2.5. Минималният размер на основната заплата за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация е 800/осемстотин/ лева.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурсите

 1. Конкурсът за заемане на обявената длъжност се провежда на три етапа:

1.1. Допускане по документи. На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпното място в съответната администрация и се публикуват в електронната  страница на общината;

1.2. Тест;

1.3. Интервю.

 1. До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на теста по т. 1.2. са получили не по-малко от 16 точки от максимални 20 точки. Кандидатите, постигнали посочения резултат от теста, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. Кандидатите ще получат уведомителните писма лично срещу подпис от деловодството на Общинска администрация Джебел, където са подали заявление за участие в конкурсната процедура.
 2. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:

3.1. компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, свързани със заеманата длъжност.

3.2. управленска компетентност, свързана със способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване.

3.3. организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи.

3.4. комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /по образец/ .
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност /по образец/.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, правоспособност;
 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил ранг като държавен служител.
 6. Автобиография CV.
 7. Копие от документи за допълнителни квалификации или владеене на чужд език.

Образци на Заявлението за участие в конкурса по т. 1 и Декларация по т. 2 се получават всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 ч. от деловодството на Общинска администрация Джебел.

 

ІV. Място и срок на подаване на документите:

Документите се подават в Деловодството на общинска администрация Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №19, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса. При подаване на документите кандидатите да се запознаят с длъжностната характеристика и да се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №19  и на електронната  страница на общината.

Копие от заповедта за обявяване на конкурса, списъците на кандидатите и всички съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в сградата на Общинска администрация – Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №19 и се публикуват на интернет страницата на Общината.

 

          БАХРИ ЮМЕР:

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ