Позиция на ръководството  на Обществения съвет  

Общество

Огласяваме  тревожността на обществеността на град Кърджали от липсата на решения по проблеми, които засягат всички граждани и имат отношение към тяхното ежедневие и начина им на живот.

От страна на компетентните държавни структури не се подава информация за готовността на се реализират жизнен важни обекти като обходния път на Кърджали и основния ремонт на бул.”Беломорски”. Трафикът по булеварда от автомобили, пътуващи за Гърция повишава концентрацията от изгорели газове и фини прахови частици във въздуха с пряка опасност за здравето на гражданите.

Други проблеми, чието решение е от компетенцията на общинското ръководство се отлагат във времето или пък работата по тях се осъществява мъчително бавно.

Става дума за подмяната на осветлението, което се осъществява много бавно, а през това време градът не е осветен добре.

Отново се отложи въвеждането на „синя зона” в града, което не дава възможност да се реализира нова транспортна схема за организация на движението в областния център.

Няма ясноти ще се предприемат ли действия по възстановяване на ликвидираните и изграждане на нови дъждоприемни шахти, които да поемат дъждовните води и да ги отведат в съществуващата канализационна мрежа за отпадни води.

Липсва ясен отговор  на наши конкретни предложения по отношение изграждането на тоалетни в парковете на града, на съблекални и пейки за зрители на интензивно използването футболно игрище в парк „Арпезос север”. Гражданите искат да видят по-голяма загриженост и действеност в опазване на имуществото на новия парк.

Необходима е по-голяма ангажираност и целенасоченост в действията на Общинска администрация за активиране и масовизиране  участието на гражданите в процеса на хигиенизиране и благоустрояване на града и населените места. Въпреки активното ни ангажиране като ръководство на Обществения съвет по този въпрос особен резултат на се постигна.

Неизползвани според нас са възможностите за съвместни действия с мощните стопански субекти, ситуирани на територията на града, особено в изграждането на социална инфраструктура като напр.детски площадки по квартали, паркове и др.

 

Приета на заседание на Обществения съвет от 11 юли 2019 година.

Председател: Милан Миланов