„МИГ Ардино и Джебел“ проведе информационни срещи

Общество

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино-Джебел“ проведе информационна конференция в Джебел и Ардино на тема „Основни правила и изисквания за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие“. На информационните срещи присъстваха представите местния бизнес и общинска администрация, земеделски производители, както и активни граждани.
Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ардино- Джебел“ Изет Шабан даде актуална информация за отворени процедури за кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Ардино – Джебел.
Мариана Петрова, експерт на Областния информационен център в Кърджали представи основните аспекти от „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз“.
Управителят на „Европроекти“ в Кърджали Сабиха Ахмед запозна присъстващите с етапите на подготовка, основните правила и изисквания за кандидатстване на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“.
Гюнер ШЮКРИ