Ново социално предприятие “ЕРНАЙ“  с услуги в дома за възрастни хора и лица с увреждания

Общество

Фирма „Ернай“  ЕООД в качеството й на бенефициент по Договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0756-C01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” Създаде ново социално предприятие “ЕРНАЙ“ в гр. Момчилград с:

 • основни цели – Улесняване достъпа до заетост и  осигуряване подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция, в сферата на социалната икономика.

Социално предприятие „ЕРНАЙ“ ще осъществява своята дейност в две направления:

 1. Направление услуги в домашни условия за възрастни хора и хора с ограничена мобилност поради увреждане, което включва:

 

 • Лична помощ – поддържане на лична хигиена; хранене; снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; -помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; проследяване на правилното приемане на лекарства, придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; помощ при настаняване в болнично заведение; грижи в болницата при необходимост
 • Социална подкрепа и социално включване – помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; придружаване извън дома; административни услуги- съдействие при подаване на документи до: дирекция „Социално подпомагане“, община и други административни структури;
 • За комунално-битови дейности – текущо почистване; основно почистване; заплащане на комунално-битови разходи:

 

Услугите ще могат да бъдат ежедневни, краткосрочни, дългосрочни и/или грижи в дома по конкретен повод -самостоятелно или в обособени клиентски пакети.

 1. Направление „ Авторемонти и монтажни услуги” което ще предоставя следните услуги: контрола на техническото състояние на автомобилите; контрол на състоянието на превозните средства след извършване на сервизни дейност; текуща поддръжка на автомобили; монтаж и демонтаж на автомобилни гуми;

Социалното предприятие „ЕРНАЙ“ ще назначи служители на следните позиции:

 • 9 Домашни помощници– Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене; пазаруване; помощ за поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиената в жилищните помещения ; помощ при вземането на лекарства, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница и др. извършване на плащания за битови услуги; помощ при общуването и поддържането на социални контакти в дома или извън него; съдейства за социалната интеграция
 • 1 Хигиенист – цялостното почистване и поддържане на помещенията на социалното предприятие; почистване в домове при заявена услуга;
 • 1 Техник – механик – Посещение на клиенти, текуща поддръжка на автомобили,;
 • 1 Монтажник гумаджия–монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, изправяне на джанти; баланс и вулканизация;

 

Тези служители ще бъдат избрани  от следната целева група:

 • лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;   безработни младежи до 29 годишна възраст включително;
 • безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;
 • продължително безработни лица; без професионална квалификация
 • безработни над 54-годишна възраст, както и други групи безработни лица

Основни данни за финансиращата програма:

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
Наименование на процедура: Развитие на социалното предприемачество
Наименование на проектно предложение: „Социално предприятие „ЕРНАЙ“

Дата на стартиране 01.06.2018

Дата на приключване 01.11.2019

Стойност на бюджета в лева: Общо 197 330.08

Финансиране от ЕС: ЕСФ 167 730.57

Национално финансиране: 29 599.51

 

При интерес може да се свържете с нас на тел. 0883490989

Проект „Социално предприятие ЕРНАЙ“ по договор BG05M9OP001-2.010-0756-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.