Природозащитници алармират за градежа на опасен ВЕЦ на река Арда

Водещи, Общество

След като през август миналата година министърът на околната среда  отмени решението на директора на РИОСВ Хасково за изграждане  на мини водноелектрическа централа “Поточница“ на река Арда, сега строителството на същия ВЕЦ е разрешено отново без  оценка на въздействието върху околната среда.

Това  съобщиха от  Съюза за възстановяване и развитие- Хасково. Оттам са ангажирани със  засилването на гражданския контрол над процеса на вземане на решения от екоинспекцията, които засягат  околната среда в Хасковска и Кърджалийска област. Проектът„Омбудсман на природата”  на неправителствената организация се реализира с финансовата подкрепа на  Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество .

Въпросният ВЕЦ включва изграждането на 6.3 метров бент в землището на с. Морянци  и нова подстанция с кабелна линия за присъединяване към електропреносната мрежа на страната.

Изграждането на този бент ще предизвика заливането на 1121 147 кв. м  от руслото на реките Арда и . Крумовица и прилежащи техни територии. Водният обем, който ще бъде затворен , се изчислява в рамките на 2 802 куб.м.

Въпреки, че посоченото предложение попада в две защитени зони от мрежата“ Натура 2000 „ : „Мост Арда“/ съгласно директивата за птиците /и „Източни Родопи“/ съгласно директивата за местообитанията/, директорът на РИОСВ Хасково излиза с решение, че не е необходимо да се извършва оценка за въздействие на околната среда.

Припомняме, че по долината на река Арда се срещат много редки и защитени видове растения и животни, както и приоритетни за опазване местообитания.

Изграждането на мини ВЕЦове в зони от европейската мрежа „ Натура “ дори е забранено съгласно Плана за развитие на енергията от възобновяеми източници в България.

Освен с биологичното разнообразие, ВЕЦ-овете са в конфликт с развитието на туризма. Предното решение за изграждане на този ВЕЦ на Арда е било отменено след жалби на Сдружението на каякарите, практикуващите воден туризъм, Българското дружество за защита на птиците  и WWF.

Арда нюз