В ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” успешно работят по целодневната организация на учебния процес

Водещи, Общество

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” бе ипспектирано от РИО на МОН във връзка с проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Заданието се съфинансира от Европейския социален фонд по ОП „ Развитие на човешките ресурси”.

В резултат на проведеното наблюдение, бе направен анализ и оценка за финансовото изпълнение на дейностите в училище по проекта. Отпуснатите средства в размер приблизително 100 000 за 2012 г. са изразходвани законосъобразно и са съотносими 100% към проектните дейности, e становището на проверяващите. Реализирани са допустими училищни разходи по правилата на ЕСФ: за трудови възнаграждения и осигуровки на педагогическите кадри , в т.ч. и за всички възпитатели в размер на 76 000 лева; за училищни материали, консумативи и други – в размер на 1158 лева; за външни услуги – отопление, електроеленергия и вода – размер на 21 660 лева.

В учебното заведение са сформирани осем ПИГ от І-ви до V-ти клас, в които се работи за успешното усвояване на учебното съдържание, съобразено с индивидуалнита възможности на децата чрез използване на разнообразни методи и форми на работа.

Арда нюз