Арда нюз

      ВЕСТНИКЪТ С НАЙ-ГОЛЯМ ТИРАЖ В РОДОПИТЕ
27 Октомври 2016

Увеличение на пенсиите от 1 април

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт гр. Кърджали уведомява, че е създадена необходимата организация за своевременно изплащане на осъвременените пенсии от 1 април 2013 година. Лицата ще получат пенсиите си с определените нови размери в законоустановените срокове – от 7 до 20-о число, чрез пощенските клонове или по заявените от тях банкови сметки.

Знаем, че със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. от 1 април тази година се осъвременяват пенсиите, с изключение на тези несвързани с трудова дейност както следва:

  • отпуснатите с начална дата до 31.12.2009 г. – с 9.8 на сто;
  • отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2010 г. –с 8.8 на сто;
  • отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011 г. –с 5.7 на сто;
  • отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012 г. –с 2.2 на сто

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 31.03.2013 г., без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под минималния, пенсията се приравнява към него, а ако е над максималния се ограничава на този размер.

Когато се получават повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка поотделно. Ако всяка от пенсиите е под минималния размер, то те се приравняват поотделно на минималния размер на пенсията.

От 1 април се увеличават минималните размери на личните пенсии за трудова дейност.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-2 от Кодекса за социално осигуряване става 150 лева, минимална пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.3 от КСО – 127.50 лв.

Промяна има и в минималните размери на пенсиите, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст:

пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест:

– 187.50 лв. за лица с трайно намалена работоспособност над 90 на сто ;

– 172.50 лв. за лица с трайно намалена работоспособност  от 71 до 90 на сто

– 150 лв. за лица  с трайно намалена работоспособност от 50 до 70.99 на сто.

пенсии за инвалидност поради общо заболяване:

–          172.50 лв.  за лица с трайно намалена работоспособност над 90 на сто

157.50 лв. за лица с трайно намалена работоспособност  от 71 до 90 на сто

127.50 лв. за лица  с трайно намалена работоспособност от 50 до 70.99 на сто.

Наследствената пенсия също се увеличава на 112.50 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии отпуснати до 31 декември 2013 година, без добавките към тях от 1 април е 770 лв. Тя представлява 35 на сто от максималния осигурителен доход, който за 2013 година е 2 200 лв.

С Постановление на Министерския съвет № 332 от 20.12.2012 г. е определен нов размер на социалната пенсия за старост от 1 април 2013 г. – 110.00 лв. В тази връзка се увеличават размерите на пенсиите несвързани с трудова дейност – пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, персоналните пенсии. Най – масовите пенсии от този вид са пенсиите за социална инвалидност. Те се получават от лица, които са навършили 16 годишна възраст и имат загубена работоспособност над 71 на сто. овият размер на този вид пенсия е 132.00 лв за лица със загубена работоспособност над 90 на сто, а за тези с т.н.р. от 71 до 90 на сто – 121.00 лв. Размерите на социалната пенсия за инвалидност, които се изплащат едновременно с друг вид пенсии ( 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност) се увеличава от 27.74 лв на 30.25 лв за лицата с трайно намалена работоспособност от 71 до 90 на сто и от 30.26 лв на 33 лв за лицата с трайно намалена работоспособност над 90 на сто.

За новите размери на пенсиите няма да бъдат изготвяни и изпращани разпореждания за лицата.

Всеки пенсионер или упълномощено от него лице може да получи безплатно екземпляр от разпореждането  в приемната на отдел “Пенсии” в РУСО – гр. Кърджали.

Comments are closed.