2100 потребители ще получават топъл обяд до края на 2023 година в община Кърджали

Общество

Община Кърджали продължава да предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община Кърджали” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Стойността на проектното предложение е в размер на 2 405491,20 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от  01.10.2022 г. до 31.12.2023 г., вкл.

Проектът се реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд се предоставя в работните дни от месеца. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

           Целева група за предоставяне на топъл обяд са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“  -Кърджали.

Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/ от кандидат-потребители се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в:

  • Домашен социален патронаж–Кърджали, гр.Кърджали, ул.„Миньорска“№1, ет.3, стая 314
  • Община Кърджали, гр.Кърджали, бул.”България” №41, ст.113 и 107
  • и в Кметствата по населените места.

Телефони за информация:

тел. 0361/ 6 45 42 –  Домашен социален патронаж – Кърджали

тел. 0361/6 73 87, 0361/6 73 86  – Дирекция „Хуманитарни дейности”