365 безработни са започнали работа през юли, 520 са новорегистрираните на трудовата борса

Водещи, Икономика

Област Кърджали се нарежда на 22-ра позиция по равнище на безработица в страната

През месец юли 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 365 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 241 лица, по програми – 204, по мерки – 21, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 32 лица.
69 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 57 са от групата на специалистите и 239 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 36 лица, със средно 164 и с основно и по-ниско 165 лица.
През месец юли в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 554 свободни работни места, 200 на първичен пазар на труда и 350 за субсидирана заетост по програми за заетост, от тях по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 12, по мерки – 4.
Равнището на безработица през месец юли е 7,0% при 4,2% за страната. Равнището на безработица намалява спрямо предходния месец с 0,1%, а спрямо месец юли 2021г. е по-ниско с 0,7% /7,7%/.
Към 31.07.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 264, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 35 души, а в сравнение с м.юли 2021г. регистрираните безработни са с 435 по-малко /4 699 за 07.2021г./.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 3,8%, а с най-високо – община Ардино – 14,9% и община Джебел – 12,7%.
Област Кърджали се нарежда на 22-ра позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните лица през месеца са 520 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 31,5% /164/, 24,2% са регистрираните от сектор „Индустрия” /126/, от Аграрния сектор – 1,2% /6/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 224 – 43,1%.
Към 31.07.2022г. в бюрата по труда в област Кърджали са регистрирани 2 405 жени /56,4%/ и 1 859 мъже /43,6%/. Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 20 лица /2 385/, броят на мъжете намалява с 55 лица /1 914/.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
Към 31.07.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40% /1 704/ и от 50 до 54г. – 13,6% /583/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /22/.
Към 31.07.2022г. безработните над 50г. са 2 287 – 53,6% от общо регистрираните.
Към 31.07.2022г. регистрираните младежи до 29г. са 352, като делът им е 8,3% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 26 лица спрямо предходния месец /326/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 770 и съставляват 18% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 41 лица /729/.
Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.
Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 188 души или 51,3%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 60 лица /2 248/.
Висшистите съставляват 7,8% и са 332. Те се увеличават спрямо предходния месец с 10 /322/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,9% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 744 души. Те се увеличават с 15 спрямо предходния месец /1 729/.
По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 22,5% /961/;
– специалисти – 13,2% /561/;
– без специалност и професия – 64,3% /2 742/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 24. Започналите работа от тези групи през месеца са 13.