Област Кърджали е на 21-ва позиция в страната по равнище на безработица

Водещи, Икономика

Равнището на безработица през месец май в област Кърджали е 7,3% при 4,5% за страната. То намалява спрямо предходния месец с 0,1%, а спрямо месец май 2021г. е по-ниско с 1% /8,3%/.,съобщиха от Бюрото по труда в Кърджали.
Към 31.05.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 441, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 35 души, а в сравнение с месец май 2021г. регистрираните безработни са с 582 по-малко.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 3,9%, а с най-високо – община Ардино – 16,4% и община Джебел – 13,9%.
Област Кърджали се нарежда на 21-ва позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните лица през месеца са 585 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
Към 31.05.2022г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 41,4% /1 837/ и от 50 до 54г. – 14% /620/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /21/.
Безработните над 50г. са 2 457 – 55,3% от общо регистрираните.
Регистрираните младежи до 29г. са 319, като делът им е 7,2% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 15 лица спрямо предходния месец /334/.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 772 и съставляват 17,4% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 23 лица /749/.
Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.
Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 315 души или 52,1%. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 11 лица /2 304/.
Висшистите съставляват 7,2% и са 318. Те намаляват спрямо предходния месец с 21. /339/.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,7% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 808 души. Те намаляват с 25 спрямо предходния месец /1 833/.
По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 23,3% /1 036/;
– специалисти – 12,3% /547/;
– без специалност и професия – 64,4% /2 858/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 32. Започналите работа от тези групи през месеца са 12.
През месец май 2022г. в област Кърджали на работа са постъпили 421 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 268 лица, по програми – 1, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 152 лица.
111 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 81 са от групата на специалистите и 229 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 52 лица, със средно 222 и с основно и по-ниско 147 лица.
През месец май в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 437 свободни работни места, 238 на първичен пазар на труда и за субсидирана заетост по програми за заетост – 162, от тях по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 152, по мерки – 37.