Проф. д-р инж. Павел Пенчев представи доклад за хидрогеоложки проучвания на подземни води в Ардино пред Общинския съвет

Водещи, Общество

Доклад за хидрогеоложки проучвания с цел оценка на потенциала за търсене и разкриване на усвоими  количества подземни води чрез дълбоки сондажи на територията на община Ардино представи пред Общинския съвет проф. д-р инж. Павел Пенчев, председател на Българска асоциация по подземни води (БАПВ). Събитието се проведе в заседателната зала на общината. Тук бяха кметът на общината инж. Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметът Неджми Мюмюнходжов.

Проф. д-р инж. Пенчев запозна общинските съветници с геолого-тектонската и хидрогеоложка характеристика в района, както и с оценката на потенциала за разкриване на подземни води с дълбока циркулация в територията на община Ардино. Той посочи, че изхождайки от конкретните геолого-структурни и хидрогеоложки условия в района

и след подробна дискусия с ръководството на Община Ардино са били избрани за полево обследване и хидрохимично опробване няколко пункта на подземни води от гледна точка на потенциала за търсене на подземни води с по-дълбока циркулация. Обследваните водопунктове са шахтата на стария рудник „Ардино”, некаптираният естествен извор (гьол) в землището на село Кроячево, чешмата по Лъджа дере, каптираният извор  към  Помпена станция  Ардино-1 и изходът от дренажната галерия на стария и отдавна ликвидиран рудник „Любовна чешма”.

Проф. д-р Пенчев акцентира, че въз  основа  на  детайлното  проучване  на  архивните  източници,  на проведените полеви наблюдения и анкети с местното население по един категоричен начин се установява, че потенциалът за разкриване на термални води с висока температура в територията на община Ардино е незначителен. Той уточни обаче, че не така стои въпросът с разкриването  на минерални води, които могат да представляват стопански интерес, като ресурс за балнеологични и рекреационни цели и бутилиране на „натурална минерална вода“, както и откриване на питейни води с добри качества.

„Пъстрият геоложки строеж и активна тектонска обработка на геоложките формации в региона е предпоставка за формирането на разнообразни по състав подземни води с дълбока циркулация, привързани към регионалните тектонски нарушения. Релефът и климатът също са благоприятен фактор за това“, каза още проф. д-р инж. Павел Пенчев. Следващата стъпка, която община Ардино трябва да предприеме е да внесе документация за извършване на хидрогеоложко проучване с дълбок сондаж в Басейонава дирекция „ИБР“ в Пловдив.

 

Необходимите средства за хидрогеоложкото проучване могат да бъдат осигурени по различни национални и европейски програми. Проучването може да се реализира в рамките от 6 до  9 месеца.

От свое име и от името на Общинския съвет, кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, изказа искрените си благодарности на проф. д-р. инж. Пенчев за извършените проучвания и оценки, както и за добрата съвместна работа. Той отбеляза, че община Ардино има голяма нужда от качествени минерални и питейни води, които да се ползват от населението и да развият потенциала  на общината, като туристическа дестинация.