Област Кърджали на 21-во място по безработица

Икономика

По данни на  Бюрото по труда равнището на безработица през месец септември в област Кърджали е 7,6% при 4,7% за страната. 

В сравнение  с периода януари-септември 2020 година хората без препитание са намалели средно с 1046. С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,2%, а с най-високо – община Ардино – 16,6% и община Джебел – 14,5%.

Област Кърджали се нарежда на 21-ва позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

През месец септември в област Кърджали на работа са постъпили 524 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 363 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 127 лица, по мерки – 23, по програми – 11.

126 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 130 са от групата на специалистите и 268 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 103 лица, със средно 228 и с основно и по-ниско 193 лица.

Към 30.09.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 609, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 105 души.

 Арда нюз