351 открити нарушения на трудовото законодателство в област Кърджали през месец октомври

Водещи, Общество

През месец октомври 2021 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали е извършила 83 проверки в 83 предприятия на територията на областта, при които са констатирани 351 нарушения, от които 97 по трудови правоотношения и 254 по здравословни и безопасни условия на труд.
До края на месец октомври предстои да бъдат приключени още 28 проверки, заложени в плана за месеца.
За предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях са дадени 351 задължителни предписания с определени срокове на изпълнение. Не са констатирани нарушения, свързани с наемане на лица без трудови договори. Общият брой съставени и връчени актове за установени административни нарушения е 3 броя, но предстои да бъдат съставени и връчени до края на месеца още няколко акта.
Влезли в сила през месеца са 14 броя наказателни постановления, 7 от които са потвърдени от съда след обжалване.
От началото на месец септември до края на месец октомври се извършват засилени тематични проверки в животновъдни ферми, при които акцент е законосъобразността при възникване на трудовите правоотношения, както и законосъобразността при наемане на непълнолетни лица.
Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани, че за осигуряване на краткотрайна заетост за прибиране на реколтата могат да използват т.нар. еднодневни договори. Наетите по силата на този вид договори не губят правото си на социално подпомагане и обезщетения за безработица, ако получават такива. В същото време са осигурени за пенсия, трудова злополука и здраве. За земеделските стопани този вид договори създава възможност за по-голяма гъвкавост при законосъобразното наемане на работници. За тяхно удобство Инспекцията по труда е създала възможност образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да бъдат заявени онлайн по всяко време, дори извън работното за администрацията, през специално създадената за това система.
Системата е разработена с функционалности, които максимално да облекчат администрирането на еднодневните договори. Веднъж въведени, данните на нает работник се генерират автоматично във всеки нов договор, сключен с него. Калкулатор изчислява каква нетна сума се дължи на работника, след приспадане на данъците и осигуровките за негова сметка, както и колко броя образци може да получи земеделският стопанин срещу сумата на авансово заплатените осигурителни вноски.
Арда нюз