Покана

Обяви

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 14.10.2021 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния

Проект
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Полагане на клетва от новоизбран кмет.
2. Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
4. Изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и
безопасността на движението на територията на община Кърджали.
5. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или
конкурс върху поземлен имот с идентификатор 15268.18.183 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Гняздово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.
6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А. А. с признато право на собственост в землище с. Воловарци, община Кърджали.
7. Изменение на Решение № 123, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.07.2021 г.
8. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот,представляващ: Магазин „Явор”, находящ се в гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова”, парк „Горубсо”.
9. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I отреден за парк и трафопост в кв.247 по плана на гр.Кърджали с цел обособяване на имоти отредени за изграждане на трафопостове, на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
10. Разрешение за изработване на проект за Специализиран Подробен устройствен план на основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.111, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: „Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“.
11. Отмяна на Решение № 115 от 30.07.2021 г. и одобряване на ново споразумение за сътрудничество по проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2 по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
12. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана в рамките на Фонда за двустранни отношения от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
13. Предложение за одобряване на Изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на кв.63б и кв.63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали във връзка с чл.14, ал.2, съгл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
14. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и „ТРИЛ” ООД, гр. Кърджали, за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински проектен имот с идентификатор 40909.127.508, образуван от поземлени имоти с идентификатори 40909.127.505 и 40909.127.506 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, представляващи придаваема част към проектен УПИ VIII-426, кв.63б, съгласно проект за изменение на ПУП-ПР на кв.63б и 63в по плана на кв. ”Гледка”, гр.Кърджали и проектен имот с идентификатор 40909.127.510, образуван от поземлен имот с идентификатор 40909.127.426 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, собственост на „ТРИЛ” ООД, съставляващ придаваема част към новопроектирана улица с о.т. 3161, о.т. 3162, о.т. 3163, о.т.3164 и о.т.3165.
15. Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на Бензиностанция, газстанция и сграда за обществено обслужване с бистро в ПИ 40909.13.174“ от ТП 62- блок 10 ж.к. „Веселчане“ до ново стандартизирано индиректно електромерно табло на имотна граница преминаващо през поземлени имоти – общинска собственост и отредени за път с идентификатори 40909.123.160, 40909.123.180, 40909.123.219, 40909.123.175 и 40909.126.123 по КККР на гр. Кърджали“.
16. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
17. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
18. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ II-5596 с идентификатор 40909.112.107 и УПИ III с идентификатор 40909.112.114 в кв.108 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
19. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
20. Питане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И …..……………………….
/инж. ЮСЕИН АХМЕД /