Общинският съвет в Ардино проведе редовно заседание, гласуваха 14 точки

Общество

Общински съвет – Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше 14 докладни записки. Общинските съветници разгледаха и единодушно приеха представения от Председателя на Общински съвет Ардино Сезгин Байрям отчет за дейността му. Отчетът обхваща периода от началото на годината до 31.08. 2021 г. В рамките на отчетния период са приети 76 решения. „Въпреки пандемичната обстановка заседанията на Общинския съвет се провеждаха редовно при спазване на противоепидемичните мерки. Заседанията протичат в нормална работна обстановка. Общинския съвет работи съобразно  изискванията на ЗМСМА и реагира бързо и адекватно на необходимостта от вземане на спешни решения по проблеми от обществено значим характер. Смятам, че работата ни в полза на гражданите на община Ардино, които са ни гласували доверие е достатъчно прозрачна“ заяви Сезгин Байрям. Той отправи най-искрените си благодарности към всички колеги – общински съветници, кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, кметовете и кметските наместници на населени места, както и към служителите на общинската администрация за общите усилия и съвместна работа, за отговорността, активното участие, които проявяват към работата си в интерес на жителите на община Ардино.

Местните парламентаристи одобриха предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2021 година.

Местният парламент прие и решение, с което определя таксиметрова стоянка за автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници на ул. „Иван Вазов“ пред сградата на Държавното лесничейство.

Общинските съветници приеха и решение да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от поземлени имоти – земеделски територии, собственост на Община Ардино.

И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.

Гюнер ШЮКРИ