Съобщение

Обяви

Община Черноочене, обл. Кърджали съобщава на всички участници в публичния търг с явно наддаване насрочен на 29.07.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, че на основание Заповед №512 от 21.07.2021г., на кмета на Община Черноочене, във връзка с постъпило заявление от заинтересовано лице , имотите:
1 . Незастроен урегулиран поземлен имот ХI в кв.5 с площ 595 кв. м. по плана на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1133/04.06.2021 г., с начална тръжна цена 5 370,00 /пет хиляди триста и седемдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХII в кв.5 с площ 612 кв.м. по плана на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1134/04.06.2021 г., с начална тръжна цена 5 505,00 /пет хиляди петстотин и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС., се изключват от търга.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА