О Б Я В Л Е Н И Е

Обяви

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава, че общественото обсъждане  за проект ”Изменение на Общ устройствен план  в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец”, град Кърджали насрочено за 30.06.2021г. се отлага.

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава, че общественото обсъждане  за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ХVІІ-253 в кв.46 по плана на кв. Байкал, град Кърджали насрочено за 30.06.2021г. се отлага.

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава, че общественото обсъждане  за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І в кв.53 с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на Централна градска част, град Кърджали насрочено за 30.06.2021г. се отлага.