СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪСТОЯЛО СЕ ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

Обяви

На 17.06.2021 г., в сградата на Читалище „Н. Й. Вапцаров – 1947“ в с.Кирково, община Кирково, област Кърджали се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“ с рег. № BG16M1OP002-3.031-0007-С01, процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с бенефициент община Кирково.

В рамките на събитието бяха представени целите на проекта, срока, неговия бюджет, заложените дейности и тяхното изпълнението, както и очакваните резултати за постигане чрез изпълнението на проекта.