ОБЯВА

Обяви

На 17 юни 2021 г. от 10 до 16 часа в зaлата на читалище Н. Й. Вапцаров -1947, с. Кирково ще се проведе информационно събитие на тема „Животновъдство, чувствително към околната среда“. Събитието е отворено за всички, желаещи да се включат.
Ще научите:
• Какви са ползите от зоните НАТУРА 2000 за региона и за Вас
• Как можете да се грижите за вашите животни, докато се грижите и за природата и
• Как тази грижа ще ви се отплати в бъдеще
• Какви несъзнателни вреди търпи природата от земеделската дейност
В обедна сесия ще можете да поговорите с колеги животновъди и да обсъдите наученото, както и да обмените идеи и планове.
–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект № BG16M1OP002-3.031-0007-C01 „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.