Съобщение за предстоящо публично събитие

Обяви

На 15.04.2021г. община Кирково сключи Административен договор BG16М1ОР002-3.031-0007-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 71 357,00 лв по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз, с наименование „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“. В тази връзка отправяме
ПОКАНА

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
до всички заинтересованите лица от публичния, стопанския и нестопанския сектор и други, която ще се състои на 17 юни /четвъртък/ 2021 г. от 9.30 ч. в сградата на Читалище „Н. Й. Вапцаров – 1947“ в с.Кирково, община Кирково, област Кърджали.
На пресконференция, ще бъдат представени целите на проекта, заложените дейности и тяхното изпълнението, както и очакваните резултати за постигане чрез проекта.

Събитието ще се проведе при спазване на анти Covid-мерки и изисквания.

ОЧАКВАМЕ ВИ!