О Б Я В А

Обяви

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

„СОФТА ТРЕЙД“ ЕООД

/име на инвеститора/

 

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че в УПИ V от квартал 93 по плана на гр.Крумовград  имам следното инвестиционно предложение: Цех за дървопреработка  и  производство на пелети.

/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

 

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; email:riosv-hs@mbox.contact.bg; тел.: 038 / 60 16 14

Община Кърджали, бул.”България” № 41; email:ekologia_kj@abv.bg; тел.: 0361 / 67379; 67380