О Б Я В Л Е Н И Е

Обяви

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-5665, УПИ ХІІІ-5665, УПИ ХІV-5665 и УПИ ХV-5665 в кв.133 по плана на ж.к.”Възрожденци”, град Кърджали

Дата на провеждане на общественото обсъждане – 12.04.2021г./ понеделник /от 10.00 часа.

Място на провеждане – в заседателната зала на Община Кърджали №303