Изплатиха над 10 хил.лв. забавени заплати след намесата на Инспекцията по труда в Кърджали

Водещи, Общество

През месеца са извършени 109 проверки, при които са установени 749 броя нарушения. От тях 391 броя са нарушенията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 358 нарушения са по трудовите правоотношения. Това показва анализ на дейността  на Инспекцията по труда в Кърджали за месец януари 2021 година.

За отстраняване и преустановяване на установените нарушения са дадени 671 задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове. Има спрени една машина и спряно едно работно място, за които е съществувала опасност за живота и здравето на работниците. Наложени са 61 броя принудителни административни мерки за не изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.

62%  от проверените предприятия са изпълнили основните изисквания по ЗЗБУТ.

За допуснати нарушения, които са били предпоставка за риск за здравето на работещите или са довели до вредни последици е потърсена административно наказателна отговорност от работодателите, като са съставени и връчени 29 АУАН. От тях 6 броя АУАН са за не спазени изисквания по ЗБУТ и 23 броя за допуснати нарушения по трудовите правоотношения. Установени са три случая за недекларирана трудова заетост /наети работници без сключен трудов договор/.

През месеца са издадени 9 броя наказателни постановления, а са връчени общо 17 броя НП, което включва НП от предходен период.

Към момента не са установени не изплатени трудови възнаграждения, но в Д ИТ Кърджали има постъпили сигнали от лица с прекратени трудови договори, на които не е изплатена последната договорена заплата и парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, за който давността не е изтекла. По тези сигнали се извършват проверки. В резултат на намесата на дирекцията, през месеца са изплатени забавени трудови възнаграждения над 10 хил.лв.