Инж. Изет Шабан подписа договор по проект за стимулиране на туризма

Общество

Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа на 19.02.2021г. договор за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково – Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
Проектът на стойност 177 544,40 лева. ще се изпълнява на територията на МИГ Ардино – Джебел и МИГ Кирково – Златоград.
Основната цел на проекта е насърчаване на туризма и популяризиране на природното и културното наследство на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“ чрез съвместни иновативни дейности.
Заложените по проекта дейности са свързани с:
Разработване на съвместен продукт/услуга
Организиране на традиционен фестивал на територията на всеки от партньорските МИГ
Разходи за придобиване на материални активи
Изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга
Реализиране на промоционални или маркетингови кампании
Организиране и провеждане на обучения, семинари, съвместни събития и партньорски срещи
Информираност и публичност

Вашият коментар