Окръжният съд отвърна на обвиненията на Местан със становище

Водещи, Общество

Ръководството на Окръжен съд – Кърджали, по повод официалното изявление на г-н Лютви Местан по н.о.х.д. № 152/2020 г. по описа на Окръжен съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в разпоредително заседание на 15.09.2020 г. от 10.00 часа, публикувано в медиите, изразява следното становище:

След постъпване на обвинителния акт в Окръжен съд – Кърджали и образуване на делото, от определения съдия-докладчик за разглеждането му са изпълнени всички дължими и изчерпателно изброени процесуални действия, съгласно Глава деветнадесета „Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание” от Наказателно-процесуалния кодекс.

Изцяло невярно е позоваването от страна на г-н Лютви Местан на изрична уредба в Наказателно-процесуалния кодекс на правото на получаване на копие на делото. Процесуалният закон не съдържа разпоредби, предвиждащи задължение на съда да предоставя на страните преписи от каквито и да е документи по досъдебното производство, в т.ч. на цялото досъдебно производство. Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал.1 НПК, обвиняемият има право да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения. Видно от материалите по делото, подсъдимият Лютви Местан се е възползвал от това свое процесуално право, запознавайки се с всички материали по досъдебното производство лично и в присъствието на упълномощения си защитник при предявяване на разследването на 05.06.2020 г.

Въпреки липсата на правна уредба и задължение на съда да предоставя препис от досъдебното производство, по разпореждане на съдията-докладчик такъв препис е изготвен, но с оглед големия обем на материалите по делото и като се има предвид, че ангажираните с това съдебни деловодители са изпълнявали и други служебни задължения, преснимането е приключило в края на работния ден на 11.09.2020 г., поради което не е могло да бъде осъществено предаването му на г-н Лютви Местан.

При това положение считаме, че от страна на магистрати и съдебни служители при Окръжен съд – Кърджали не е извършено каквото и да е нарушение на служебни задължения, довело от своя страна до нарушение на процесуални права на г-н Лютви Местан по повод насроченото разпоредително заседание по делото.

Намираме, че мястото на оплакванията за допуснати процесуални нарушения е в съдебната зала, поради което публикуваното в медиите изявление на г-н Лютви Местан представлява недопустим опит за намеса и въздействие върху съда и невярно внушение за „протакане” на съдебния процес по вина на съда.

Вашият коментар