4 училища в Ардинско стават средищни, 2 влизат в списъка на защитените

Общество

Общински съвет – Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше 14 точки. Единодушно общинските съветници актуализираха списъка на средищните детски градини и училища на територията на общината. Четири са училищата за учебната 2020/2021 г., които отговарят на критериите за средищни – това са СУ „Васил Левски“ – Ардино, ОУ „А.С.Макаренко“ – Боровица, ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ – Горно Прахово и ОУ „Хр.Смирненски“ – Бял извор.

За учебната 2020/2021 г. в списъка със „защитените  училища“ от община Ардино общинските съветници предложиха да бъдат включени училищата в Горно Прахово и Боровица.  Възложено бе на кмета на общината до 10 септември да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за тяхното включване в списъка със „защитени училища“ за учебната 2020/2021 г.

Съветниците подкрепиха и докладната записка от кмета на общината инж. Изет Шабан за учебната 2020/2021 г. ДГ „Брезичка“ и ДГ „Слънце“ да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища.

Местните законотворци разгледаха и докладна записка за дофинансиране и утвърждаване на поднормативни паралелки, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/ 2021 г. в община Ардино.

На заседанието бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни  помещения.

Гюнер ШЮКРИ