Обявление

Обяви

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Стефан Иванов Емилов с последен известен адрес гр.Кърджали, ул.”Крайбрежна” № 4, вх.А, ап.17, като собственик на поземлен  имот с идентификатор № 40909.19.125, че е изработен проект ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот  №40909.19.126 по Кадастралната карта на гр.Кърджали  в землището на гр.Кърджали.

    Проектът се намира в стая 214 на Дирекция “АСУС” при Община Кърджали.

    Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат за направят писмени възражения , предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ.

 

                                                                                       ДИРЕКЦИЯ”АСУТ”