Обявление

Обяви

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите, че в ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.

е обнародван проект:

Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали – допълване

    Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Кърджали, стая 214. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.