Приключи проект за допълнително обучение на учениците в ПГОД „Евридика“

Общество

Приключи допълнителното обучение на учениците по български език и литература от ПГОД „Евридика“ за учебната 2019/2020 година по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Свормираха се 4 групи по осем ученици за 8, 9, 10 и 12 клас.
Учениците от всяка група в рамките на 60 часа повишиха своите знания и умения. Беше изготвена индивидуална карта на всеки ученик, в която са отразени пропуските на учениците. Целта по проекта е повишаване на грамотността на учениците, овладяване на учебното съдържание и преодоляване на пропуските, допълване и надграждане на знания и умения.
Учениците се представиха успешно, като изпълниха подобаващо поставените задачи. Показаха своите умения и талант, чрез участието в сценки и литературни конкурски.

Вашият коментар