Заповед

Обяви

№758

 гр. Кърджали, 29.07.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд за 2020 г.

З А П О В Я Д В А М: 

  1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър­д­жа­ли, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор  46214.502.41  по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Македонци, местност „Община-остатък”, начин на трайно ползване: нива, 7  категория, с площ 3.597 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар. Начало на търга – 9:30 часа.

1.2. Поземлен имот с идентификатор  62195.2.151  по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Рани лист, местност „…………………..”, начин на трайно ползване: нива, 6  категория, с площ 10.932 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар. Начало на търга – 10:00 часа.

1.3. Поземлен имот с идентификатор  62195.2.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Рани лист, местност „………………….”, начин на трайно ползване: нива, 6  категория, с площ 11.666 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар. Начало на търга – 10:30 часа.

  1. Срокът за отдаване на горепосочените имоти под аренда за отделните видове овощни насаждения се определя съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с ПМС №151/1991 г.

Участникът в търга посочва само един вид овощно насаждение.

  1. Условията за заплащане на арендната цена са както следва:

3.1. Гратисен период – 4 /четири/ стопански години;

3.2. За периода на плододаване от 5-та до 7-та стопанска година, включително – достигнатата на търга арендна цена на декар за стопанска година, платима ежегодно до    1 октомври на съответната година;

3.3. За останалия период – 45,00 /четиридесет и пет/ лв. на декар за стопанска година, платима ежегодно до 1 октомври на съответната година. В случай, че достигнатата цена на търга е по-висока от 45 /четиридесет и пет/ лв. на декар за стопанска година, арендаторът заплаща достигнатата на търга арендна цена  за целия период на договора.

Върху арендната цена не се начислява ДДС.

  1. При сключване на договора за аренда се заплаща гаранция в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лв. на декар, за изпълнение на задълженията по договора.
  2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 24.08.2020 г., от стая № 515,  етаж V на Общинска администрация Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали срещу такса от 20,00 лв. за всеки имот, платима в касата на Информационния център на общината, ет. 1.
  3. Депозита за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лв. за всеки имот да се внесе до 24.08.2020 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
  4. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 02.09.2020 г., 09.09.2020 г. и  16.09.2020 г., на същото място, по същото време и при същите условия.

Допълнителна информация може да бъде получена в стая №515 в Общинска администрация  Кърджали и на тел. 0361/67364.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Гюлфидан Мустафа – директор на дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”. 

                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                               К Ъ Р Д Ж А Л И : /д-р инж. ХАСАН АЗИС/