656 безработни са започнали работа през юни

Общество

656 безработни са постъпили на работа през месец юни 2020 г. в област Кърджали. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 604 лица, по мерки – 10, по програми – 32 и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 10 лица. 162 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 124 са от групата на специалистите и 370 са безработни лица без квалификация. Това сочи справката на местното Бюро по труда. По степен на образование с висше образование са 82 лица, със средно 337 и с основно и по-ниско 237 лица.
През м. юни в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 384 свободни работни места, на първичен пазар на труда 331 и за субсидирана заетост – 53 /по мерки – 11, по програми – 25 и по схеми на ОП РЧР – 17/.
Равнището на безработица през м. юни е 10,4% при 8,3% за страната. То намалява спрямо предходния месец на 2020г. с 0,6%, а спрямо м. юни 2019г. е по-високо с 1,7% /8,7%/.
Към 30.06.2020г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 6 342, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 332 души, а в сравнение с м. юни 2019г. регистрираните безработни са с 1 078 повече /5 264 бр. за 06.2019г./.
С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 6.9% и Момчилград – 9,3%, а с най-високо – общините Джебел – 19.8% и Ардино – 17.9%.
Област Кърджали се нарежда на 15-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните лица през месеца са 557 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 28,4% /158 бр./, 22,8% са регистрираните от сектор „Индустрия” /127 бр./, от Аграрния сектор – 0,9% /5 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 267 – 47,9%.

Вашият коментар