Обява

Обяви

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“

  

кани желаещите да представят проектни предложения  по втори прием по процедура BG06RDNP001-19.259 –  МИГ Ардино – Джебел – мярка 8.6 – „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

 

СНЦ „Местна инициативна група Ардино – Джебел“,  кани желаещите да представят   проектни предложения по втори прием по процедура BG06RDNP001-19.259 МИГ Ардино – Джебел – мярка 8.6 – „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино – Джебел чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. при следните условия:

 

 

 1. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

 

Основна цел на мярката е подобряването на конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и преработвателите на горски продукти.

Основни очаквани резултати от изпълнението на дейностите по мярката са:

Подобрена цялостна дейност на горските стопанства и предприятията за преработка на горски продукти.

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
 2. Еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 3. Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
 4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

 

 

 

III. ДЕЙНОСТИ , ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 

 1. Машинно обработване на  дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
 4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

 

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 

Материални и нематериални активи за:

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта – 10 % от общите допустими разходи по проекта.
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 

 1. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 

 • Първи срок: Приключил;
 • Втори срок: от 30.07.2020 г. до 17:00 часа на08.2020г., (Бюджет по процедурата – 152 950,00 лева – остатъчни средства от първи прием);
 • Трети срок: от 30.10.2020 г. 17:00 часа на 12.2020 г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).
 1. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

Бюджет на процедурата за втори период на прием е: 152 950,00 лева

За трети прием ще се използват остатъчни средства  след приключване на втория, в случай че са налични такива.

Минимален размер на  допустими разходи за проект е  20 000 лева.

Минималният размер на БФП за проект е 10 000 лева.;

Максимален размер на допустими разходи за проект е  до 200 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект е до 100 000 лева.

Интензитет на финансовата помощ – до 50% от общите допустими разходи.

Размер на финансовата помощ: максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 100 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

Критерий Точки Оценка Бележки
1. Проекти със стойност:

1.1. Проекти на стойност от 20 000 лева – до 60 000 лева  –  15 т.

1.2. Проекти на стойност от 60 001 лева – до 160 000 лева – 20 т.

1.3. Проекти на стойност над 160 001 лева –  10 т.

 

 

 

 

20 т.

 

 

 

 

 

0 т.

т.  
2. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятието.  

15 т.

 

 

0 т.

т.  
3. Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството /“Иновации“ са: иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг.  

 

 

10 т.

 

 

 

 

0 т.

т.  
4. Проекти на млади хора до 40г. и/или жени 10 т. 0 т. т.  
5. Проектът създава допълнителни работни места в стопанството:

– мин. 1 – 10 т.

– 2 и над 2 – 20 т.

 

20 т.

 

0 т.

т.  
Максимален брой точки 75 т. 0 т. т.  
Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

 

VIII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

http://www.mig-ardino.bg/

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

 • На е-мейл: migardino@yahoo.com
 • Тел. 03651/4153
 • В офиса на Сдружението, находящ се на адрес: гр. Ардино, ул. „София“ №12,ет.1

От следните лица :

 • Хафизе Чауш – изпълнителен Директор на МИГ Ардино – Джебел – GSM 0882289860;
 • Вейсел Акиф – асистент в МИГ Ардино – Джебел – GSM 0887046895

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

 

 1. IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на адрес https://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във формат .pdf.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

 

 

До приключването на работата на Комисията за подбор на проектни предложения кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.