ПОКАНА

Обяви

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

„Европа инвестира в селските райони”
Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 14.08.2020 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

    1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР

 

    1. Разни.

Председател: Лятиф Расим